Notulen wedstrijdleiders-vergadering

Notulen van de wedstrijdleidersvergadering, gehouden op zaterdag 13 oktober 2018.

Aanwezig: Ruud Schigt (AWL); Anton Beers;, Cor ter Burg; Ben Beemsterboer; Menno Boon; Johan Schaddenhorst; Ton van Til; Nico Gruijs (notulist)

Afwezig (m.k.): Bart Rietveld.

 1. Om 10:00 uur opent de AWL, Ruud Schigt, de wedstrijdleidersvergadering en heet allen hartelijk welkom.
 2. Ingekomen stukken; Er is bericht van afmelding van Bart Rietveld.
 3. Bespreking notulen vorige vergadering:
 • Cor vraagt of de wachtlijst met betrekking tot de training werkbaar is en of er op dit moment een wachtlijst is.
 • Nico antwoordt dat de wachtlijst zeker werkbaar is en dat er op dit moment één lid op deze wachtlijst staat. Afhankelijk van het dagdeel dat dit lid de training wil gaan volgen gaat Nico het “klassysteem” dus invoeren.
 • Cor meldt dat er vanuit de dinsdagmiddag complimenten worden gegeven over de wijze waarop de training verzorgd word. Nico zal de complimenten overbrengen aan de trainers.
 • Menno heeft nog een vraag over de zonneschermen. Besloten wordt deze vraag bij de rondvraag te behandelen.4. Wedstrijden / competitie : Ben Beemsterboer regelt de voorwedstrijden en de finales welke bij ons worden gespeeld .In een voorgaande wedstrijd was er een “conflict” met één van de deelnemers. Een lid van Turnlust was het achteraf niet eens met de manier waarop Ben vóórdat de wedstrijd was begonnen aan iedereen duidelijk had gemaakt dat met betrekking tot de consumpties een lijst wordt bijgehouden. Iedereen betaalt zodoende  hetzelfde bedrag voor die avond genoten consumpties, waarbij de schrijvers en arbiters worden vrijgehouden. Er is mailverkeer en discussie geweest tussen de besturen van Turnlust en onze verenging. Het voert te ver door om alles in deze notulen te verwoorden, maar er is besloten dat wij onze manier van handelen niet wijzigen. Ben doet dat voortreffelijk en dat blijft hij op deze wijze ook voortzetten.Voorwedstrijden en finales worden met ingang van het volgende seizoen door Ruud, in overleg met het district, aangevraagd en niet meer zoals het eerst was door het District aan ons toebedeeld. Het voordeel van deze manier van werken is dat wij dus het initiatief nemen om wedstrijden te organiseren.

  Op 12 september 2018 is de vrijdagavondcompetitie van start gegaan. Het betreft hier een competitie die op “bondswijze” wordt gespeeld en toegankelijk is voor spelers vanaf 3e klas. Die spelen 70 caramboles, 2e klas 90, 1e klas 120 en hoofdklas 150. Vooralsnog betreft het hier een vrije inloopavond. Bij voorwedstrijden, finales en andere wedstrijden op vrijdagavond komt deze avond te vervallen. In het bestuur wordt nog gekeken welke financiële verplichtingen hiermee gemoeid zijn.

  Met betrekking tot de reguliere teamcompetitie bepaalt de AWL op welke dag(en) de wedstrijden worden gespeeld. In beginsel is alleen de woensdag gekozen tot wedstrijddag. In bijzondere gevallen beslist de AWL dat er op andere dagen gespeeld kan worden.

  Cor vraagt de AWL of er nog teams bij kunnen voor komend seizoen. Ruud antwoord dat die mogelijkheid er nog is.

De AWL haalt nog even de discussie aan, die ook op de Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden met betrekking tot de in te stellen zaalchef. Ook tijdens deze vergadering staan nog niet alle hoofden één kant op, zodat het nog niet duidelijk is geworden of er nu wel of niet een zaalchef zou moeten komen. Het belang van de spelers staat voorop en wanneer dat belang  in competitieverband wordt gehinderd door roerige zaken om het biljarten heen, zoals bestellingen opnemen en bezorgen, waardoor de concentratie in het geding kan zijn, is dat geen goede zaak. Een oplossing is hiervoor nog niet gevonden.

Ruud merkt nog op dat de PC kennelijk ook gebruikt wordt voor andere doeleinden dan alleen voor de biljartsport. Hierdoor komt de laatste tijd in de mailboxen veel spam binnen. Probeer dat tegen te gaan door de PC alleen te gebruiken voor de biljart. De systemen lopen goed en daarom proberen we de PC zo “schoon” mogelijk te houden.

Rondvraag:

Johan: Ik wil graag weten hoe de deelnemers aan de clubkampioenschappen worden berekend/geselecteerd.

Antwoord Ruud: Ik neem alle rooster van afgelopen seizoen bij elkaar en daar komt dan een gemiddelde uit dat bepalend is voor de deelname aan de clubkampioenschappen. Het totaal aantal wedstrijdpunten is bepalend.

Menno: Ik vraag mij af wanneer de toegezegde elektrisch bedienbare zonneschermen worden geïnstalleerd.

Antwoord Ruud: De gemeente heeft de opdracht gegeven en er wordt uitvoering aan gegeven zo snel als mogelijk is.

Ben: Ik stel voor om van discussies of vergaderingen een korte samenvatting te plaatsen op de website. Is dat mogelijk?

Antwoord Ruud: Indien een korte samenvatting mogelijk is wordt dat door mij op de website geplaatst.

Anton: Kan er door de kantine vóór aanvang van wedstrijden een emmertje sop en een doekje worden gemaakt om de tafels te reinigen?

Antwoord Ruud: De wedstrijdleiders van de dagdelen kunnen dat bij de kantine zelf regelen en vragen.

Anton: Kunnen de wedstrijden die bij ons worden gespeeld op de TV, welke in de aankomsthal beneden hangt, worden geprojecteerd.

Antwoord: We zijn stapsgewijs bezig met de reclames. Nico zal bij de beheerder informeren of die mogelijkheid aanwezig is.

De volgende wedstrijdleidersvergadering wordt gehouden op zaterdag 16 februari 2019 om 10:00 uur.

Onder dankzegging van de inbreng van allen sluit de AWL de vergadering omstreeks 11:45 uur.