UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING Jaarvergadering 25-09-2020

Geacht leden,
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van biljartvereniging “SOMBROEK LANGEDIJK”
welke vergadering gehouden zal worden in de BILJARTZAAL.
In verband met de corona maatregelen van de overheid en in dit verband het aantal te verwachten leden bent u verplicht zich aan te melden. Dit kunt u doen via de wedstrijdleiders van uw dagdeel of via de mail aan de secretaris: secretaris@bvsombroek.nl dit kan vanaf heden tot 11 september 2020. Vrijdag 25 september 2020 is de aanvang van de vergadering om 19.30 uur.

De Agenda:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken / mededelingen.
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 27 september 2019. (toegezonden)
 4. Jaarverslag wedstrijdleider (wordt nagezonden)
 5. Jaarverslag penningmeester (wordt nagezonden)
 6. Jaarverslag secretaris (wordt nagezonden)
 7. Jaarverslag ledenadministratie
 8. Rapportage kascommissie en verkiezing nieuw reserve kascommissie-lid
  Kascontrole: Arie Rietveld en Wil Hoogland
  Reserve lid: Ton Nientied
  PAUZE
 9. Bestuursverkiezing: Aftredend en Herkiesbaar
  Penningmeester Ton van Til
  Ledenadministratie Peter Jurjens
 10. Huldiging leden
 11. Contributie voorstel
 12. Waardering leden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
  Namens het bestuur,
  Secretaris Albert Hensema
  Tel. 0226 – 345130 / 06-45430491
  e-mail: secretaris@bvsombroek.nl