Wedstrijdleidersvergadering 16-02-2019

Notulen van de wedstrijdleidersvergadering d.d. 16 februari 2019.

Aanwezig: Ruud Schigt (AWL); Anton Beers; Cor ten Burg; Ben Beemsterboer; Menno Boon; Johan Schaddenhorst; Ton van Til; Nico Gruijs (not.)

Afwezig (mk) Bart Rietveld

  1. Omstreeks 10:00 uur opent Ruud de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  2. Ingekomen stukken: Er is bericht van verhindering van Bart Rietveld.

Nico overhandigt de wedstrijdleiders een notitie waarin wordt gemeld dat er op de maandagochtend tot 10:00 uur niet vrij gebiljart kan worden in verband met de schoonmaakwerkzaamheden door Nico Kraakman. De wedstrijdleiders wordt verzocht dit ook op de dagdelen bekend te maken.

Mail van Menno dat hij heeft besloten de taken als wedstrijdleider op de donderdagmiddag tot het einde van het seizoen vol te maken en daarna plaatst te maken voor iemand anders. In het verlengde daarvan heeft Johan besloten zijn taken als wedstrijdleider van de donderdagavond eveneens te stoppen. Hij heeft Jan Langedijk inmiddels bereid gevonden zijn taken over te nemen. Johan overhandigt het sleutel uitgifteformulier met de wijziging aan Nico. Ruud zal een nieuw sleutel uitgifte formulier maken voor Jan Langedijk en een formulier voor de ingeleverd sleutel voor Johan.

  1. Bespreken notulen van de wedstrijdleidersvergadering d.d. 6 oktober 2018.

De zonneschermen zijn inmiddels elektrisch bedienbaar gemaakt en dat werkt voortreffelijk.

Ruud bedankt Nico voor de opgemaakte notulen.

  1. Bespreking trainingen:

Nico meldt dat de trainingen vol zitten en een aantal nieuwe leden, die zich bij de open dag hebben ingeschreven als nieuw lid, willen ook van de training gebruik maken. Dit heeft tot gevolg dat er een wachtlijst voor de training is ingesteld. Zoals in een eerdere vergadering is aangegeven zal het “klassysteem” worden ingevoerd. Nico zal de trainingen nog bezoeken en aangeven hoe een en ander geregeld gaat worden. Zijn er geen vrijwilligers om de training te verlaten zal het lot beslissen, met dien verstande dat degene die het langst de training volgt het eerste afvalt en op de reservelijst geplaatst wordt.

  1. Clubkampioenschappen Libre & Band:

Ruud meldt de wedstrijdleiders dat hij ongeveer 3 tot 4 weken nodig heeft om te kunnen bepalen wie er van elk dagdeel mee kunnen doen aan de clubkampioenschappen. Alle roosters worden leeggehaald. De 1e week van maart is de laatste competitieweek voor wat betreft de toetsing voor deelname aan clubkampioenschappen Libre en Band. Ruud zal tevoren contact opnemen met de wedstrijdleiders. Het 1e rooster Libre en het 1e rooster Band wordt dan opnieuw beschikbaar voor de volgende wedstrijden. Vervolgens wordt er uitgebreid gediscussieerd over de roosters waarbij Ruud nogmaals aangeeft dat hij de wedstrijdleiders vroegtijdig zal informeren wanneer de roosters worden leeggehaald.

  1. Rondvraag:

Menno: Ik heb nog geen lidnummer van Hendrik Kos.

Ruud: Wordt geregeld door Nico. (huisnummer 145)

Is er al een datum bekend waarop het teamleiders hun jaarlijks toernooi bij de Noordkop spelen?

Ruud: Dit evenement wordt geregeld door Aad Borst van de Recreantencompetitie.

Kan er een nieuwe ledenlijst gemaakt worden van de leden die op de donderdagmiddag spelen.

Antwoord: Nico zal die ledenlijst in orde maken.

Ben: Kunnen er op de TV’s in de zaal mededelingen worden gedaan met betrekking tot zaken, de vereniging betreffende?

Ruud: Vooralsnog zijn de TV’s bedoeld voor de reclameblokken van onze sponsors.

Nieuwe aanmeldingen voor PK’s en teamcompetitie;  vanaf welk moment kan men inschrijven hiervoor?

Ruud: Men kan zich via de website inschrijven. Ook vanuit thuis via een (nog in te bouwen) button. Ben heeft daarvoor een prachtig programma geschreven. Een en ander zal nog bekend gemaakt moeten worden. Feit is wel dat de PC in zaal continue aan moet blijven staan om inschrijving mogelijk te maken.

Als algemene opmerking: Wanneer de AWL meent wijzigingen te moeten doorvoeren in de roosters dan wordt hij verzocht om eerst overleg te plegen met de wedstrijdleider  van het betreffende dagdeel. Dit om ongewenste situaties te voorkomen. Ruud zegt dit de wedstrijdleiders toe.

Anton: Nieuwe leden krijgen in hun rooster Libre en band respectievelijk 20 en 5 te maken caramboles. Kan dat anders?

Ruud: Bij het maken van rooster moet ik een aantal caramboles invoeren. Indien na een paar partijen blijkt dat de moyenne’s te veel afwijken, kan ik dat zonder dat de eerdere partijen verloren gaan, aanpassen.

Co Ridder heeft als initialen NP in het scherm staan in plaats van CR.

Ruud: Zal worden gewijzigd.

Johan: Geeft nog uitleg over hoe het in het verleden op de donderdagavond ging en hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. Hij heeft de leiding redelijk op de rails en geeft het stokje vol vertrouwen over aan Jan Langedijk.

Ruud bedankt Johan voor zijn jarenlange inzet als wedstrijdleider.

Ruud: Een nieuw lid heeft aangegeven dat hij geen libre partij wil spelen, maar enkel band. Hoewel men over het algemeen op de dagdelen beide spelsoorten speelt kan het in een individueel geval worden toegestaan. Met andere woorden: één speler speelt in een partij libre gewoon libre en de ander speelt dan band. Dit nieuwe lid wil dat graag, maar wanneer blijkt dat het onoverkomelijke problemen gaat opleveren binnen een dagdeel, moeten we kijken of dit lid wel aan kan blijven als lid. Hij komt een maand op proef en daarna zal blijken of de ballotagecommissie een uitspraak moet doen. Voorlopig dus toestaan is het devies.

Ik zou graag zien dat de wedstrijdleiders ruim op tijd aanwezig zijn op hun dagdeel.

Ik ben voornemens om 1 x per jaar een teamleidersvergadering te beleggen voor alle competitieteams.

In de zomervakantie blijft de kantine open en bezet, dus kan er gewoon gebiljart worden op onze dagdelen. Uitgebreide voorlichting zal op de site bekend worden gemaakt.

  1. Vaststellen volgende vergadering:

De datum van de volgende vergadering is vastgesteld op zaterdag 12 oktober 2019.

Onder dankzegging van de inbreng van allen wordt de vergadering omstreeks 11:45 uur gesloten door Ruud.