Verslag jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering, gehouden op vrijdag 29 september 2017.

Aanwezig inclusief het voltallige bestuur: 32 leden.

  1. Opening:

Omstreeks 19:30 uur opent de voorzitter, Patrick Sombroek, de vergadering en heet iedereen welkom. Zoals gebruikelijk, houden we een moment stilte voor de dierbaren die ons zijn ontvallen.

  1. Notulen vorige vergadering:

Over de notulen van de jaarvergadering 2016 zijn geen op- en/of aanmerkingen.

  1. Ingekomen stukken:

Henk Holthuis heeft het bestuur verzocht om nog een aantal leden te bewegen om deel uit te gaan maken van de “schoonmaakploeg” zodat Henk niet steeds een beroep hoeft te doen op dezelfde leden. Uit de vergadering meldt Piet Woestenburg zich aan.

Mededeling bestuur:

Ben Gootjes stopt met het geven van de trainingen op woensdag- en vrijdagochtend. Verschil van inzicht tussen bestuur en Ben omtrent vergoedingen heeft laatstgenoemde doen besluiten de trainingen te stoppen en de vereniging te verlaten. De trainingen gaan verder onder de deskundige leiding van de huidige leraren, Arie Rietveld, Piet Korver, Chiel Pancras en Ed van Stralen. Zij zullen in onderling overleg de training verzorgen/ondersteunen.

Bij de aanschaf van nieuwe sets ballen is de aanschaf van één set gesponsord door de werkgever van Arie Krul, waarvoor hartelijke dank.

Nico Kraakman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; tevens is Nico benoemd tot Bondsridder van de KNBB, in beide gevallen voor zijn grote verdiensten in de regionale biljartsport

  1. Jaarverslag secretaris:

Over het jaarverslag van de secretaris zijn geen op- en/of aanmerkingen.

  1. Jaarverslag penningmeester:

5a. Bart Rietveld merkt op dat het 5e biljart gekocht is en dat het nu niet meer exact dezelfde uitstraling heeft als de andere 4 biljarts.

5b. Bart vraagt of de huidige huur geïndexeerd wordt naar de toekomst. Patrick antwoord dat de huur inderdaad geïndexeerd is/wordt.

5c. Kees Vermeulen vraagt of de subsidie van de gemeente hetzelfde blijft. Ton van Til antwoordt dat de subsidie voor 2018 is aangevraagd, maar dat daarover nog geen beslissing van de gemeente is ontvangen. De subsidie van 2018 is ook nog niet in de begroting opgenomen.

5d. Johan Schaddenhorst vraagt waarom er betaald moet worden voor de training. Antwoord van bestuur: Het vrijstellen van deze dagdelen brengt in dit geval geringe kosten met zich mee. Men kan immers met “voorrang” 45 weken gebruik maken van de zaal.

  1. Rapport kascommissie: De kascommissie voor dit jaar bestond uit Arie Rietveld, Wim de Vries en als reserve lid Hen Slooves. Omdat beide laatsten nog met vakantie waren is de kascontrole uitgevoerd door Arie Rietveld en Ton van Til.

Opmerking van Arie: saldo training -/- € 35,00. Dit bedrag is uitgegeven aan Sam van Etten voor het geven van een clinic.

Benoeming kascommissie 2017 – 2018: Het voorstel is te benoemen Wim de Vries en Hen Slooves. Wim de Vries en Hen Slooves worden nog benaderd. Tijdens de vergadering heeft Kees Vermeulen zich aangemeld. Hij zal het komende jaar fungeren als reservelid.

De penningmeester wordt op basis van het opgemaakte jaarverslag gedechargeerd.

  1. Verslag ledenadministratie:

Peter Jurjens doet verslag van het ledenverloop en de ledenadministratie.

Eind vorig seizoen waren er 121 leden en aan het begin van het seizoen nog 121 leden. Er zijn 16 leden gestopt en er zijn 16 leden bijgekomen, vandaar hetzelfde aantal. 12 leden spelen op meerdere dagdelen. 97 leden zijn ouder dan 65 jaar en daarvan zijn er weer 46 ouder dan 75. 12 leden zijn tussen de 55 en 65 en 7 leden zijn jonger dan 55. De gemiddelde leeftijd is 68 jaar. 26 leden zijn bondscompetitiespeler en 30 leden spelen bij de recreanten. 13 leden spelen gecombineerd.

Er zijn geen wachtlijsten voor nieuwe leden.

  1. Bestuursverkiezing:

Na de pauze komt de wisseling van bestuursleden ter tafel. Aftredend zijn penningmeester Jan de Nijs, niet herkiesbaar. Ton van Til heeft al een jaar “meegedraaid” met Jan en volgt als nieuwe penningmeester Jan de Nijs op.

Peter Jurjens is aftredend als ledenadministrateur, wel herkiesbaar. De vergadering heeft hiermee geen moeite en Peter is herkozen. Secretaris Marco Hink had om persoonlijke reden al eerder aangegeven te willen stoppen met het secretariaat. Het bestuur heeft Nico Gruijs gevraagd de rol over te nemen. De vergadering ondersteunt de voordracht van het bestuur als de nieuwe secretaris. Een passende waardering is aan beide uittredende bestuursleden uitgereikt.

  1. Bedankjes:

Het bestuur wil iedereen bedanken die zich in het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de club, met name Nico Kraakman, Ben Beemsterboer, Ben Gootjes, Arie Rietveld, Piet Korver, Chiel Pancras en Ed van Stralen. Verder alle wedstrijdleiders van de middagen en avonden en de schoonmaakploeg.

  1. Rondvraag:

Nico Kraakman stelt het bestuur voor de biljarts af te dekken in verband met de energiebesparing. Het bestuur zegt toe te gaan kijken bij collega biljartverenigingen (manege Waarland)

Kees Vermeulen vraagt het bestuur te kijken naar aanpassingen met betrekking tot de opwindmechanismes van de zonneschermen. Het bestuur zal informeren bij de gemeente.

Menno Boon vraagt om meer ICT afgevaardigden met betrekking tot de huidige systemen. In verband met de drukke werkzaamheden is Ruud Schigt (bestuurslid ICT) er nog niet toe gekomen meerdere personen “op te leiden”. Wordt aan gewerkt door Ruud.

Ben Beemsterboer wil leden bedanken voor het arbitreren, schrijven en tellen bij de afgelopen toernooien. Hij wil tevens aangeven dat op de matrix dat hij op het mededelingenbord heeft opgehangen, namen in grijze vakken staan. Deze vakken zijn grijs omdat het leden betreft die niet op de mail hebben gereageerd en dus door Ben zijn toegewezen. Vraag van Ben is dan ook te reageren op de mail van hem, niet als je niet kunt maar ook als je wel beschikbaar bent. Geef even via de mail aan of je wel of niet kunt.

Marco Kraakman wil nog benadrukken dat IEDEREEN die wedstrijden speelt in welke vorm dan ook verplicht is in clubkledij te verschijnen. Het zijn de regels van de bond die het kledingvoorschrift voorschrijven.

Ruud Schigt vraagt zich af wie de leiding overneemt met betrekking tot  het openen en sluiten van de toegangsdeur op de trainingsochtenden. Vooralsnog opent en sluit Ton van Til de deur op de woensdagochtend. Ben Beemsterboer neemt deze taken op zich op de vrijdagochtend.

Ruud maakt de penningmeester blij met een nieuwe adverteerder voor de site en tv’s.

Ruud oppert het voorstel om in de plaatselijke dagbladen meer bekendheid te geven aan de vereniging. Naar aanleiding hiervan werpt Johan Schaddenhorst op dat een aantal foto’s in de dagbladen van onze accommodatie de vereniging goed zullen doen. In hetzelfde kader vraagt Bart Rietveld zich af of niet meer aan PR moet worden gedaan. Ruud vraagt Bart zich bezig te gaan houden met de PR, hetgeen Bart toezegt.

Ruud geeft aan dat de agenda en de zaalbezetting compleet is. Blijf alert op de wijzigingen.

Ruud geeft nog even aan dat er ballen waren geleend door één van de leden uit de lade van het bureau waar de ballen worden bewaard. Dit is niet de bedoeling.

Arie Rietveld stelt voor om 4 sets ballen aan te schaffen, voor elke tafel 1 set. Kostentechnisch is dat niet een goedkopere oplossing, omdat de korting die anders wordt verkregen teniet wordt gedaan waardoor de ballen per saldo duurder uitvallen.

Johan Schaddenhorst vraagt of het mogelijk is meer foto’s van de vereniging op de site te zetten.

Omstreeks 21:15 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de opkomst en de positieve inbreng  van een ieder.